33309561(041)
تبریز، خیابان آزادی، مابین مارالان و گل گشت جنب بیمه تامین اجتماعی
(041)33309561
دکتر سارا جعفری » بیماری های مفصلی » توصیه های بالینی واکسن کووید 19 برای بیماران مبتلا به روماتیسم و بیماری های اسکلتی- عضلانی
مدت زمان مطالعه۶ دقیقه

توصیه های بالینی واکسن کووید 19 برای بیماران مبتلا به روماتیسم و بیماری های اسکلتی- عضلانی

هدف از انجام این بررسی، ارائه توصیه هایی به متخصصین روماتولوژی در خصوص استفاده از واکسن کووید 19 و کنترل روماتیسم و بیماری اسکلتی- عضلانی می باشد. این بررسی از داده هایی باکیفیت بالا به دست آمده و جایگزین بررسی های بالینی نمی باشد.

تغییرات ایجاد شده در طرح درمان به خصوص برای بیماران روماتیسمی با توجه به خود بیمار، شرایط جغرافیایی و زمان در نظر گرفته شده است و باید به صورت فردی و بخشی از تصمیم گیری در خصوص درمان باشد.

توصیه های بالینی واکسن کووید 19
توصیه های بالینی واکسن کووید 19

نتایج و نتیجه گیری

بررسی های کلی مرتبط با واکسن کووید 19 در بیماران روماتیسمی و بیماری اسکلتی- عضلانی در جدول ا آورده شده است. مشخصات مربوط به بیماران و هم چنین بیماری و زمان بررسی در جدول 2 ارائه شده است.

شواهدی در خصوص استفاده و یا زمان درمان های تعدیل کننده سیستم ایمنی در ارتباط با ایمنی واکسن mRNA  وجود ندارد. در نتیجه در جدول 3 به بررسی داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی و زمان دریافت واکسن می پردازیم.

عقیده اکثریتتوصیه ها
عقیده اکثریتمتخصصین روماتولوژی مسئول درگیری بیماران روماتیسمی و اسکلتی عضلانی در خصوص بررسی وضعیت واکسیناسیون کووید 19 و تصمیم گیری در خصوص دریافت واکسن هستند.
متوسطبه دلیل وجود فاکتورهای مرتبط با درمان و بیماری و بعد از بررسی تاثیر سن و جنس، احتمال بستری شدن بیماران روماتیسمی و بیماران مبتلا به روماتیسم التهابی به دلیل ابتلا به کووید 19 بیشتر خواهد بود.
متوسطبا توجه به خطر این افراد برای کووید 19، بیماران روماتیسمی باید در اولیت دریافت واکسن باشند.
متوسطبه غیر از حساسیت به اجزای واکسن، هیچ گونه منع دریافت واکسن برای بیماران روماتیسمی و عضلانی- اسکلتی وجود ندارد.
متوسطپاسخ قابل انتطار به دریافت واکسن در بیماران روماتیسمی و بیماری اسکلتی- عضلانی و هم چنین بیماران مبتلا به آرتریت التهابی و خود ایمن، نسبت به دیگر افراد کمتر می باشد.
متوسطخطری در خصوص تشدید بیماری بعد از دریافت واکسن کووید 19 وجود دارد. با این حال، مزیت دریافت واکسن بیشتر از خطرات احتمالی آن می باشد.
عقیده اکثریتتوصیه ها
متوسطبیماران روماتیسمی و اسکلتی- عضلانی و بیماران مبتلا به آرتریت التهابی و خود ایمن، باید واکسن کووید 19 را دریافت کنند، سازگار با محدودیت سنی EUA و FDA.
متوسطبیماران روماتیسمی و اسکلتی- عضلانی بدون روماتیسم التهابی و خود ایمن که درمان تعدیل کننده سیستم ایمنی دریافت می کنند، باید واکسن دریافت کنند.
متوسطبا توجه به داده های در دسترس از واکسن mRNA کووید 19 در آمریکا، ارجحیتی در مورد یک واکسن نسبت به دیگری وجود ندارد. در نتیجه، تمام بیماران باید واکسن موجود را دریافت کنند.
قویبرای واکسن های چند دوزی، تمام بیماران باید دوز دوم همان واکسن را دریافت کنند. حتی اگر هیچ گونه عارضه جدی مرتبط با اولین دوز وجود نداشته باشد.
قوینیازی به انجام تست های روتین آزمایشگاهی مانند آنتی بادی IgM و یا IgG و یا پروتئین های نوکلئو کپسید، به منظور بررسی ایمنی واکسن قبلی و یا بررسی نیاز به دریافت واکسن در افرادی که واکسینه نشده اند، نیست.
متوسطبیماران باید بعد از دریافت واکسن، توصیه های عمومی مانند رعایت فاصله اجتماعی و یا دیگر اقدامات احتیاطی را رعایت کنند.
قوی، متوسطدر حالی که واکسیناسیون برای بیماران مبتلا به روماتیسم التهابی و خود ایمن، در شرایط کنترل شده بیماری انجام می شود، به استثنای بیمارانی که بیماری های تهدید کننده دارند (مانند آن دسته از بیمارانی که در ICU بستری هستند)، واکسیناسیون باید در اسرع وقت و صرف نظر میزان شدت بیماری انجام شود.
قوی، متوسطاعضای خانواده و تمامی افرادی که با بیمار سر و کار دارند، باید واکسن دریافت کنند. چرا که می تواند به محافظت بیشتر از بیمار کمک کند. اولیتی برای دریافت واکسن اعضای خانواده وجود ندارد.
جدول 2. توصیه هایی در خصوص استفاده از واکسن کووید 19 در بیماران روماتیسمی و اسکلتی- عضلانی
نظر اکثریتتوصیه هادارو
قوی، متوسطهیچ گونه تغییری در درمان تعدیل سیستم ایمنی یا زمان دریافت واکسن وجود ندارد.هیدروکسی کلروکین، IVIG، گلوکوکورتیزوئید، پردنیزون کمتر از 20 میلی گرم در روز
متوسطهیچ گونه تغییری در درمان تعدیل سیستم ایمنی یا زمان دریافت واکسن وجود ندارد.سولفاسالازین، لفلونومید، میکوفنولات، آزاتیوپرین، سیکلوفوسفامید، TNFi، IL-6R، IL-1، IL-17، IL-12، IL-23، بلیمومب، مهار کننده کلسی نئورین، گلوکوکورتیکوئید، پزدنیزون دوز کمتر از 20 میلی گرم در روز
متوسطدارو را یک هفته بعد از هر دوز واکسن برای افرادی که بیماری تحت کنترل است نگه دارید. تغییری در زمان دریافت واکسن وجود ندارد.متوترکسات
متوسطدارو را یک هفته بعد از تزریق هر دوز واکسن نگه دارید. تغییری در زمان دریافت واکسن وجود ندارد.JAKi
متوسطدارو یک هفته قبل و یک هفته بعد از اولین دوز واکسن نگه داشته شود. بدون وقفه حوالی دوز دوم واکسنآباتاسپت SQ
متوسطزمان دریافت واکسن، اولین تزریق چهار هفته بعد از تزریق آباتاسپت انجام می شود و تزریق بعدی یک هفته به تعویق می افتد. هیچ گونه تنظیم دارویی برای دوز دوم واکسن وجود ندارد.آباتاسپت داخل وریدی
متوسطزمان تزریق تقریبا یک هفته بعد از هر دوز واکسن خواهد بود.سیکلوفوسفامید داخل وریدی
متوسطبه فرض این که خطر ابتلا به کووید 19 کم است و یا با رعایت کردن می توان از آن پیشگیری کرد، برنامه واکسن تقریبا چهار هفته قبل از سیکل بعدی ریتوکسیماب آغاز می شود. بعد از دریافت واکسن، دارو را به مدت دو تا چهار هفته بعد از دومین دوز واکسن به تاخیر بیندازید.ریتوکسیماب
جدول 3. توصیه های مرتبط با استفاده و زمان دریافت واکسن و درمان های تعدیل کننده سیستم ایمنی مرتبط با تزریق واکسن در بیماران روماتیسمی و اسکلتی- عضلانی
توصیه ها از شواهد ضعیف و یا غیر مستقیم به دست آمده و و نیاز به بررسی های بیشتر توسط افراد خبره می باشد. تمامی این توصیه ها باید به صورت مشروط و موقت در نظر گرفته شوند. ما شواهد را به روز خواهیم کرد.
انجمن روماتولوژی دانش کافی در زمینه به حداکثر رساندن مزایای واکسن را ندارد. بیماران روماتیسمی و اسکلتی- عضلانی تنوع بالایی در شدت بیماری و شرایط جسمانی را نشان می دهند. که به تمامی این موارد باید اهمیت داده شود.
شواهد مستقیمی در خصوص ایمنی واکسن mRNA کووید 19 وجود ندارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم آسیب های واکسن بتواند بر مزایای آن غلبه کند.
اثربخشی، ایمنی، دوام کووید 19 در آینده مشخص نیست. یا این وجود، پزشکان باید با بالاترین سرعت عمل کنند.
خطر به تعویق انداختن واکسن و در نتیجه عدم کاهش خطر ابتلا به کووید 19 باید در مقابل پاسخ به واکسن مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسی های فردی و اجتماعی و میزان محدود واکسن باید مورد بررسی قرار بگیرد. هدف باید پیشگیری از سردرگمی، بهبود اجرا و حفظ اعتبار علمی باشد.
در آینده و در صورت لزوم، محدودیتی برای تقویت واکسن وجود نخواهد داشت. هر استراتژی واکسن یک نقطه شروع است و تصمیم گیری اجرا، زمان توزیع را کاهش می دهد.
جدول 4. اصول اساسی، فرضیات و بررسی ها

دکتر سارا جعفری فوق تخصص روماتولوژی در تبریز

دکتر سارا جعفری

فوق تخصص روماتولوژی
متخصص بیماری های داخلی

برچسب ها:
مقالات مرتبط
بیماری آرتریت روماتوئید

بیماری آرتریت روماتوئید

بیماری آرتریت روماتوئید یا همان بیماری که در بین عموم به عنوان روماتیسم مفصلی شناخته می شود، یکی از بیماری های بافت همبند...

تفاوت بیماری ام اس و لوپوس

تفاوت بیماری ام اس و لوپوس

بیماری هایی همچون ام اس و لوپوس هر دو سیستم ایمنی را درگیر می کنند که به آن ها مولتیپل اسکلروزیس می گویند. این دو بیماری...

پرسش و پاسخ تکمیلی

سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده شده و از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد

0 دیدگاه
یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماس

connect-people شبکه‌های اجتماعی